Att äga en bostadsrätt

Som bostadsrättsinnehavare är du medlem i en ekonomisk förening. Föreningens styrelse har som främsta uppgift att förvalta vår gemensamma egendom med inriktning på god boendekvalitet och en sund ekonomi. Föreningens verksamhet regleras i första hand av våra stadgar, vilka beskriver såväl medlemmarnas rättigheter som skyldigheter. Aktuella stadgar hittar du här eller i rutan intill.
Ägarförhållande kontra nyttjanderätt

Som bostadsrättsinnehavare äger du inte din lägenhet, utan det är föreningen som äger hela fastigheten. Du har däremot rätt att fritt nyttja lägenheten på obegränsad tid. Du har även rätt att göra mindre ändringar i lägenheten. Dock får du inte, utan styrelsens godkännande, göra några väsentliga ändringar, såsom flyttning av dörrar, väggar, omläggningar av golvrören i badrummet, etc. Se dokumentet Stadgar för Brf Joggaren för närmare information.

Föreningsstämma – en gång per år

Varje år hålls en ordinarie föreningsstämma, sk ”årsmöte”, dit samtliga medlemmar i bostadsrättsföreningen kallas. Detta brukar som regel ske i slutet på maj eller i början på juni. Det är angeläget att samtliga medlemmar finns representerade på årsstämman. Vid årsstämman skall styrelsens arbete granskas och årsredovisningen gås igenom. Dessutom ska nya förslag för det kommande årets aktiviteter diskuteras. Stämmans beslut överlämnas till den nya styrelsen för genomförande.

Gemensamt boendeansvar

Utifrån ovanstående information hoppas vi i Styrelsen att du har fått en större förståelse för vad det innebär att vara medlem i en bostadsrättsförening. Vi hoppas också att du har blivit ännu mer intresserad av att delta i föreningens olika aktiviteter. Tillsammans har vi den bästa möjligheten att förvalta vårt boende på bästa sätt.

Hus i Brf Joggaren på Motionsvägen, Lidingö (Foto av Anna Brismar)
Välkomstbrev med viktig information
Brf Joggarens Stadgar
Vid frågor / behov

Om du har frågor eller behov av hjälp, välkommen att kontakta styrelsen på något av följande sätt:

  1. Simpleko (rekommenderas): Gå till Simplekos hemsida, logga in med BankId och skapa ett nytt ärende. (Styrelsen får en notifiering och svar skickas till din mailadress.)
  2. Mail: Du kan även maila till ”info@joggaren.se”. För mäklare, köpare och andra externa aktörer är mail det naturliga valet. Även för boenden som föredrar mail går det så klart fint!
  3. Fysiskt brev: Lägg ett brev i postfacket märkt ”Brf Joggaren” på Motionsvägen 2. (Töms dock en gång per månad som regel.)